Η πολιτική για το περιβάλλον δεν αρκεί για την επίτευξη της επιδιωκόμενης περιβαλλοντικής προστασίας. Μόνο μέσω της ενσωμάτωσης της απαιτούμενης περιβαλλοντικής προστασίας και στους άλλους τομείς (γεωργία, αλιεία, μεταφορές, ενέργεια κλπ.) είναι δυνατή η μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων.

Ο ΝΗΛΕΑΣ, έχοντας ως αφετηρία της δράσης του την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου γεωργίας, φιλικής προς το περιβάλλον με παραγωγή προϊόντων υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας και με υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών, όταν αυτές ικανοποιούν τους στόχους, από το 2010 συμμετέχει σε:

α) Ευρωπαϊκά Έργα έρευνας και καινοτομίας

β) Προγράμματα ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων) και

γ) Άτυπα προγράμματα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους φορείς.

Δείτε Περισσότερα: