Η Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ ιδρύθηκε στις αρχές του 2002 με έδρα τη Χώρα Μεσσηνίας, από 55 ελαιοπαραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μεσσηνίας, με σκοπό την εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. Υπήρξε το πρώτο οργανωμένο σχήμα στην Ελλάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό στην καλλιέργεια της ελιάς.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης εγκαταστάθηκε με την τεχνική υποστήριξη της ΡΟΔΑΞ ΑΓΡΟ ΕΠΕ, το οποίο εξελισσόταν συνεχώς με έμφαση στην περιβαλλοντική διαχείριση ελαιώνων. Σταθμός στην πορεία του ΝΗΛΕΑ ήταν η συμμόρφωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και η πιστοποίησή του το καλοκαίρι του 2003. Πρόκειται για την πρώτη πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης που δόθηκε σε Ευρωπαϊκό ελαιώνα. Ο ΝΗΛΕΑΣ ήταν η πρώτη Ομάδα Παραγωγών πανευρωπαϊκά που συνέδεσε την ελαιοκαλλιέργεια με το περιβάλλον. Από το 2005 ξεκίνησε παράλληλα και την εμπορία του ελαιολάδου που παράγεται από τα μέλη του, ως προϊόν υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας και ποιοτικών προδιαγραφών. Η Ο.Π. ΝΗΛΕΑΣ λειτουργεί με τη νομική μορφή αγροτικού συνεταιρισμού, και συγκεκριμένα φέρει την επωνυμία Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός Συνεταιρισμός ΝΙΛΕΑΣ.

 

Έχει ήδη διανύσει μια διαδρομή είκοσι δύο ετών με πολλές επιτυχίες και σημαντικά επιτεύγματα, αλλά και δυσκολίες, απογοητεύσεις και αστοχίες που έγιναν πολύτιμα μαθήματα. Παράλληλα, είναι ένα δυναμικό πεδίο συνεργατισμού σε μια εποχή που οι απειλές και οι προκλήσεις αυξάνονται διαρκώς, αναδεικνύοντας τη συνεργασία και τις συνέργειες, αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας. Την τελευταία διετία πέτυχε να αυξήσει τα μέλη του και ταυτόχρονα να κάνει μια σημαντική ανανέωση. Η οργανωμένη δομή του, η εμπειρία των παλαιότερων σε συνδυασμό με την ορμή των νέων παραγωγών είναι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον του. Πλέον έχει αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, έχει 94 μέλη που καλλιεργούν περισσότερα από 4.710 στρέμματα, με το 65% να έχουν ενταχθεί στην βιολογική καλλιέργεια.

Η φιλοσοφία μας

Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν «ανέκκλητες δομές». Fernand Braudel

Το περιβάλλον αποτελεί τον φυσικό χώρο μέσα στον οποίο αναπτύσσεται η κύρια δραστηριότητά μας, η καλλιέργεια ελαιοδένδρων. Πρωταρχικά, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με το περιβάλλον ως σχέση αλληλεπίδρασης, στην οποία η μείωση του συνόλου των αρνητικών μας επιδράσεων προς αυτό με μετρήσιμα αποτελέσματα, συμβάλει στην αειφόρο γεωργία, στην αύξηση του εισοδήματός μας και στην προσφορά προϊόντων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας προς την κοινωνία, συνυπολογίζοντας παράγοντες όπως η αισθητική του περιβάλλοντος, η ακεραιότητα της τροφικής αλυσίδας, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η τροφή και η εν γένει οικολογική ισορροπία. Φροντίζουμε για τη διατήρηση του ελαιοδάσους της περιοχής μας, το οποίο είναι αποτέλεσμα της αλληλοδιαδοχής μικρών ελαιώνων με δασικές εκτάσεις, μέσα σε ένα έντονο ανάγλυφο που περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά μικροκλίματα και έντονη βιοποικιλότητα. Ως αποτέλεσμα, το παραγόμενο ελαιόλαδο «παίρνει» τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Ως άμεσοι φορείς του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου, διαφυλάσσουμε και μεταβιβάζουμε στην επόμενη γενιά πρακτικές και γνώσεις για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή της ελιάς, αλλά και διατροφικές συνήθειες.

Δραστηριότητες

Κύρια δραστηριότητα του ΝΗΛΕΑ είναι η συγκέντρωση, φύλαξη, εμπορία και προώθηση του ελαιολάδου ποικιλίας Κορωνέικη και Μαυρολιά που παράγουν τα μέλη του. Χάρη στις συστηματικές προσπάθειες της δοίκησης και των μελών του, διαθέτει το ελαιόλαδο που συγκεντρώνεται για κοινή διαχείριση σε πελάτες με τους οποίους έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και παράλληλα διαθέτει ποσότητες επώνυμου ελαιόλαδου υψηλών ποιοτικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνει και τυποποιεί ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας, βιολογικό και συμβατικό. Παράλληλα συντονίζει και παρακολουθεί τις καλλιεργητικές παρεμβάσεις των παραγωγών-μελών σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, παραλαμβάνει το ελαιόλαδο και το αποθηκεύει σε ιδιόκτητες δεξαμενές. Στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και προσανατολισμένος στην ενίσχυση της πολιτικής του αναφορικά με το περιβάλλον, συμμετέχει διαχρονικά σε Ευρωπαϊκά Έργα ως πεδίο εφαρμογής, αλλά και ως εταίρος με αντικείμενα την ελαιοκαλλιέργεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας. Επιπρόσθετα ασκεί τοπικά υπηρεσίες υλοποίησης και συντονισμού της ετήσιας δακοκτονίας που διενεργείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την επίτευξη του καταστατικών του σκοπών και στόχων λαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει δραστηριότητες για την υποστήριξη, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ελαιοπαραγωγών – μελών του.

Επιμέρους διαχρονικοί στόχοι των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι:

  • Η ελαχιστοποίηση της διατάραξης του εδάφους για την αποφυγή της υποβάθμισης του με σκοπό τη συμβολή στην αειφορία.
  • Η ισόρροπη θρέψη και φυτοπροστασία με τη χρήση των απολύτως απαραίτητων επεμβάσεων, με προτεραιότητα στη βιολογική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον και η ποιότητα του τελικού προϊόντος.
  • Η ορθολογική άρδευση των δέντρων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτοχρόνως και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  • Η ελαχιστοποίηση εν γένει των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη χρήση μηχανημάτων και των προϊόντων για τη συντήρησή τους.
  • Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή νέων παραγωγών σε αειφορικές πρακτικές.
  • Η διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής.

Συνεπώς, μέσα από το Σύστημα Ολοκληρωμένης/Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συμβάλει στη σταδιακή μεταστροφή προς τη βιολογική γεωργία, όπου αυτό κρίνεται εφικτό.

Διοικητικό Συμβούλιο


Ο ΝΗΛΕΑΣ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού κάθε 3 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του συνεταιρισμού. Συνεργάζεται με εξωτερικό λογιστήριο το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων. Είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) με Αριθμό Μητρώου 1005029.

 

Με βάσει τις τελευταίες εκλογές του συνεταιρισμού (υπ’ Αριθ. 38/31.10.2021 Αρχαιρεσίες Γενικής Συνέλευσης και της υπ΄ αριθ. 1/2.11.2021 Κατανομής Αξιωμάτων) το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
– Πρόεδρος: Κόκκινος Γεώργιος
– Aντιπρόεδρος: Σουρέλης Ιωάννης
– Γραμματέας: Μπαχούμας Γεώργιος
– Ταμίας: Μαθιός Φώτιος
– Μέλος: Πουλόπουλος Ιωάννης

Οργάνωση παραγωγών

Ο Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός Συνεταιρισμός-Οργάνωση Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ (ΑΕΣ-ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ) αναγνωρίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (υπ’ Αριθμόν 10989/2.01.2021 και υπ’ Αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) που συνέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί, μέλη του ΑΣ ΝΗΛΕΑΣ, αποτελούταν αρχικά από τριάντα (30) ελαιοπαραγωγούς με περίπου 1.500 στρέμματα και μέση παραγωγή ελαιολάδου 160 τόνους.

Σήμερα, βάσει των τελευταίων αλλαγών, η Οργάνωση αποτελείται από ενενήντα τέσσερις (94) ελαιοπαραγωγούς-μέλη του συνεταιρισμού.

Διαχρονικοί στόχοι της ΟΠ αποτελούν η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγή προϊόντων χωρίς χημικά υπολείμματα, με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας.

Η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου του ΑΕΣ ΝΗΛΕΑΣ έχει ως ανώτατο όργανο την Ειδική Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από όλους τους παραγωγούς που είναι μέλη της. Η Ειδική Γενική Συνέλευση εκλέγει την Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) της ΟΠ που αποτελείται από 3 μέλη.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο (διαχειριστή). Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την ΟΠ Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς και τη Διαχειριστική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Η τρέχουσα σύνθεση της ΔΕ είναι η εξής:

– Κόκκινος Γεώργιος – Πρόεδρος

– Δημητρακόπουλος Παναγιώτης – Μέλος

– Κορωνιός Χρήστος – Μέλος

Εγκαταστάσεις

Ο ΝΗΛΕΑΣ διαθέτει μισθωμένο χώρο αποθήκευσης και τυποποίησης ελαιολάδου. Ο χώρος χρησιμοποιείται υπό το καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα οικοπέδου 500 τ.μ., τα 330 τ.μ. εκ των οποίων φιλοξενούν τις διοικητικές υπηρεσίες, χώρο δεξαμενισμού ελαιολάδου σε ανοξείδωτες δεξαμενές, χώρο τυποποίησης και συσκευαστήριο.